Σχετικά με το Realcap

Χρηματοδότηση και Επιτεύγματα

Στόχοι έργου

Το REALCAP έχει ως στόχο την αξιολόγηση διαλυτών και διεργασιών αλλαγής φάσης με χρήση ρεαλιστικών, βιομηχανικών συστάσεων απαερίων, ώστε να μελετηθεί η επίδρασή τους:

Σε πιλοτική μονάδα ειδική για διαλύτες αλλαγής φάσης.

Στην διάβρωση και ρωγμάτωση των υλικών που χρησιμοποιούνται σε μονάδες δέσμευσης CO2.

Στην ισορροπία φάσεων συστημάτων με διαλυτές αλλαγής φάσης.

Στον σχεδιασμό βέλτιστων διαγραμμάτων ροής για βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ασβέστη.

Επιπρόσθετα, θα μελετηθεί διεργασία πιλοτικής κλίμακας, ξηρής δέσμευσης SO2 για μείωση της συγκέντρωσης του πριν την εισαγωγή των απαερίων στη μονάδα δέσμευσης CO2.

Ο τεχνολογικός στόχος του έργου είναι να καταλήξει η έρευνα σε μια τελική συνολική εκτίμηση σχετικά με:

Το ποσοστό των ρυπαντών στη σύσταση των απαερίων το οποίο μπορεί να γίνει ανεκτό χωρίς να επηρεάζεται η ρόφηση CO2 από τους επιλεγμένους διαλύτες αλλαγής φάσης.

Κατά πόσο οι ενεργειακές απαιτήσεις σε διεργασίες αλλαγής φάσης μπορούν να διατηρηθούν στο επίπεδο του 2.0-2.5 GJ/ton CO2 όταν χρησιμοποιούνται απαέρια με ρεαλιστικές συστάσεις ρυπαντών.

Κατά πόσο η λειτουργική και επενδυτική οικονομικότητα των διεργασιών αυτών μπορεί να παραμείνει μέχρι και 50% μικρότερη σε σχέση με συστήματα διαλυτών αναφοράς.

Κατά πόσο η διεργασία ξηρής δέσμευσης SO2 μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωσή του σε επίπεδα όπου διαλύτες αλλαγής φάσης λειτουργούν με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην απόδοσή τους.

Ενότητες εργασίας έργου

EE1. Προδιαγραφές και αναλύσεις με απαέρια αναφοράς

H EE1 συμπεριλαμβάνει την προ-επιλογή των διαλυτών, των προδιαγραφών του απαραίτητου για τις μετρήσεις εξοπλισμού και των απαερίων. Θα γίνει επίσης ένας αρχικός χαρακτηρισμός της διάβρωσης και των συστάσεων φάσεων ισορροπίας για διαλύτες αναφοράς πριν την εφαρμογή των ρυπαντών στα απαέρια. Θα γίνει επίσης η απαραίτητη μοντελοποίηση χωρίς τη χρήση ρυπαντών ώστε να αναπτυχθούν επίσης βέλτιστες λύσεις αναφοράς. Επίσης θα κατασκευαστεί πιλοτική μονάδα δέσμευσης SO2.

ΕΕ3. Πειράματα σε πιλοτικές μονάδες και οικονομική ανάλυση

H EE3 θα συμπεριλάβει την εισαγωγή συμπληρωματικού εξοπλισμού μετρήσεως αερίων στην πιλοτική μονάδα, ώστε να επιτραπεί η χρήση ρυπαντών SO2 και ΝΟx. Θα γίνουν πειράματα στην πιλοτική μονάδα δέσμευσης CO2 με τους διαλύτες αλλαγής φάσης και δέσμευσης SO2. Θα γίνει η οικονομική ανάλυση σχεδιασμού μονάδας δέσμευσης καθώς και υποδομής συμπίεσης, μεταφοράς, έγχυσης και γεωλογικής αποθήκευσης.  

ΕΕ2. Διάβρωση και ισορροπία φάσεων

H EE2 συμπεριλαμβάνει πειράματα με συστάσεις βιομηχανικών απαερίων με ρυπαντές. Θα γίνουν πειράματα ηλεκτροχημικής διάβρωσης, ακολουθούμενα από τα πειράματα ισορροπιών φάσης ώστε να προσδιοριστούν οι συστάσεις ισορροπίας. Αυτά θα ακολουθηθούν από πειράματα εμβύθισης για να μελετηθεί και αυτή η μέθοδος διάβρωσης.