Χρηματοδότηση και Επιτεύγματα

Αντικείμενο του έργου

Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την αξιολόγηση καινοτόμων συστημάτων διαλυτών και διεργασιών αλλαγής φάσης για δέσμευση CO2 υπό ρεαλιστικές συστάσεις απαερίων, από βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής έντασης όπως παραγωγής προϊόντων ασβέστη. Τα συστήματα αλλαγής φάσης επιτρέπουν πολύ σημαντική μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων συστημάτων χημικής απορρόφησης CO2, από 4GJ/ton CO2 σε συστήματα συμβατικών διαλυτών, σε 2.0-2.5 GJ/ ton CO2. Παράλληλα επιτρέπουν τη μείωση του κόστους δέσμευσης ανά τόνο CO2 μέχρι και 50%. Ωστόσο, έχουν μελετηθεί μόνο υπό ιδανικές συστάσεις απαερίων (CO2/N2), παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα τα βιομηχανικά απαέρια περιέχουν ρυπαντές όπως SO2 και NOx. Οι ρυπαντές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική απόδοση μονάδων δέσμευσης CO2 καθώς αυξάνουν τις ενεργειακές τους απαιτήσεις, μειώνοντας τις δυνατότητες δέσμευσης των διαλυτών. Παράλληλα, επιδρούν σημαντικά και στην παρατηρούμενη διάβρωση, η οποία είναι ήδη σημαντική λόγω των αμινών αλλά έχει μελετηθεί ελάχιστα για συστήματα διαλυτών αλλαγής φάσης ακόμη και χωρίς ρυπαντές. Σε αυτά τα πλαίσια το REALCAP καινοτομεί σημαντικά καθώς για πρώτη φορά θα γίνει εκτενής μελέτη που έχει ως στόχο την διακρίβωση της επίδρασης ρυπαντών:
  • Σε πιλοτική μονάδα ειδική για διαλύτες αλλαγής φάσης.
  • Στην διάβρωση των υλικών που χρησιμοποιούνται σε μονάδες δέσμευσης CO2.
  • Στην ισορροπία φάσεων διαλυτών αλλαγής φάσης.
  • Στον σχεδιασμό αντίστοιχων, βέλτιστων διαγραμμάτων ροής μονάδας δέσμευσης για τη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ασβέστη, με παράλληλη μελέτη δυνατοτήτων γεωλογικής αποθήκευσης.